Kilder

 1. Bygg 21, «Sammen bygger vi framtiden».
 2. PROBY, ««PROBY – prosjekteringsprosess i byggeprosjekter»,» Statsbygg, 2013.
 3. Metier, «Metierundersøkelsen 2016,» Metier, Oslo, 2016.
 4. Multiconsult, «OSCAR Rapport delprosjekt 1 (DP1),» Multiconsult, Oslo, 2017.
 5. «Gode bygg for eit betre samfunn (Meld. St. 28 (2011-2012)),» [Internett]. Available: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-28-20112012/id685179/sec1. [Funnet 10 September 2018].
 6. S. Byggforsk, «Unngå byggskader med grundig prosjektering,» SINTEF, 20 Mars 2017. [Internett]. Available: https://www.sintef.no/byggforsk/fagblogg/poster/unnga-byggskader-med-grundig-prosjektering/. [Funnet 13 September 2018].
 7. OGC, «Common Causes of Project Failure – OGC Best Practice,» Office of Governance Commernce, London, 2005.
 8. J. Spurkeland, Relasjonskompetanse – Resultater gjennom samhandling, Universitietsforlaget, 2005.
 9. AXELOS, Managing Successful Projects with PRINCE2 2017th Edition, The Stationary Office, 2017.
 10. L. Buchanan og A. O’Connell, «A Brief History of Decision Making,» Harvard Business Review, nr. January 2006 issue, 2006.
 11. E. Whist, ««Følgeforskning»,» Concept, 2018.
 12. F. Paulsen, «Energibruk i bygg; fra overlevering av næringsbygg til FDVU fasen- når all teori skal bli praksis,» NTNU, 2015.
 13. J. Grindheim, «Vektlegging av kvalitative kriterier ved anskaffelse av prosjektleder,» Universitetet i Agder, 2013.
 14. Bygg21, «Byggutdanningen i Norge», 2015