Direkte utslipp fra oppvarming og kjøling av bygg er små, og vil bli kraftig redusert gjennom nytt oljeforbud

Klimagassutslipp fra fossil oppvarming av bygg utgjør 2,2 prosent av norske klimagassutslipp eller 1,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter4. Utslipp fra HFK-gasser i varme- og kjøleanlegg i bygg utgjør i tillegg i størrelsesorden 0,5 til 0,8 prosent av norske utslipp, størstedelen i næringsbygg (2). Denne er ikke inkludert i kategorien oppvarming av bygg og anlegg i SSBs statistikk, men er med i SSBs totale utslippsstatistikk.

Tiltak for å redusere utslippene

Det er vedtatt forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygg, også spisslast. Forbudet vil tre i kraft 01.01.2020. Bruk av fyringsolje utgjorde 53 prosent av klimagassutslippene fra oppvarming i 2015. Som følge av forbudet i 2020 ventes utslippene fra oppvarming av bygg å halveres, mot omtrent 0,65 millioner CO2-ekvivalenter i 2020, og 0,55 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2030. Nest største utslippskilde fra oppvarming av bygg er bruk av fossil gass5. Regjeringen har varslet at de vil vurdere å utvide forbudet til også å gjelde fossil gass eller bruke andre virkemidler for å redusere bruk av fossil gass til oppvarming, samt redusere oljeforbruket i bygninger som er unntatt det nylig innførte forbudet, blant annet driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger (1).

I de tilfellene hvor de fossile energivarene byttes ut med bioenergi, det være seg ved biogass eller bioolje, vil forbrenningen av disse energivarene resultere i noe utslipp av metan og lystgass. Effektiv forbrenning vil kunne minimere denne typen utslipp. I tillegg kommer vedfyring fra husholdninger. I hvilken grad man klarer å redusere disse utslippene avhenger av det samlede omfanget av bioenergibruk til oppvarming og teknologi på forbrenningsovnene (4).

Varme- og kjøleanlegg kan inneholde sterke klimagasser. Det er gasslekkasjer i drift av disse, vesentlig i næringsbygg. Det er også noen lekkasjer i forbindelse med skroting av anlegg. Det er svært viktig at byggeier drifter og vedlikeholder slike anlegg i henhold til regelverket for å unngå lekkasjer, og at installasjon og skroting skjer på kontrollert måte av sertifisert personell. HFK er en dyr gass som det ligger store økonomiske besparelser i å kontrollere og levere i retur.


4. SSB, oppgitt etter kilde, 2015.

5. Miljøstatus.no, 29.09.2017.